Условия

Toodete remondi- ja hooldustingimused
Tingimused kehtivad alates 25.05.2018.

 1. Tootmisdefektid likvideeritakse tulenevalt pretensioonide esitamise tingimustest ja/või tootjapoolsest garantiiajast ja/või laiendatud garantii tingimustest.
 2. Klient on kohustatud esitama ostu tõendava dokumendi. Seadmel peab olema säilinud kleebis mudeli ja seerianumbriga, selle puudumisel võidakse lahendada pretensioon/kahjujuhtum osaliselt või jätta see rahuldamata.
 3. Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates seadme üleandmisest, mille jooksul ilmnenud tootmisdefektid kas parandatakse või seade asendatakse. Kui seadet ei ole võimalik parandada või asendada; parandamine või asendamine ebaõnnestub või seda ei ole teostatud mõistliku aja jooksul, on kliendil õigus lepingust taganeda. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast. Mõistlik aeg on defineeritud “Teenusepakkujast sõltuvad toimingud on teostatud viivituseta”.
 4. Seadme puudused ja defektid, mis ei ole tootmisdefektid likvideeritakse kliendi tellimusel võimalusel tasulise remondi korras käesolevas teates märgitud vea kirjelduste põhjal.
 5. Laiendatud garantii alusel nõuete esitamisel lähtutakse laiendatud garantii tingimustest ning käesoleva teate esitamisel märgitud juhtumi kirjeldusest.
 6. Teenusepakkujal on õigus küsida seadme transpordiga seotud kulu ja vea tuvastamise tasu vastavalt remonditööde hinnakirjale. Juhul, kui vea tuvastamise käigus seadmel, mille osas kehtib pretensioonide esitamise õigus ja/või tootjagarantii ja/või laiendatud garantii ilmneb, et viga on põhjustatud mitte otstarbekohasest või hooletust kasutamisest, niiskuse või vedeliku kahjustustest, mehhaanilistest vigastustest või muudest kliendist tingitud asjaoludest ei ole Teenusepakkujal kohustust seadet tasuta parandada. Sellisel juhul kuulub seade võimalusel parandamisele tasulises korras. Eeltoodud kahjustuste puhul ei pruugi tasuline remonditöö õnnestuda ja teostatakse täielikult kliendi riisikol.
 7. Teenusepakkuja ei kõrvalda tasuta puuduseid, mis on põhjustatud seadmesse installeeritud tarkvarade vigadest, sertifitseerimata isiku poolt sooritatud remondist, remondipüüdlusest või muust tegevusest.
 8. Tasulise remonditöö hind sõltub vea olemusest ning teostatakse vastavalt hinnakirjale. Tasulise remonditöö maksumuse ja/või seadme transpordiga seotud kulu on klient kohustatud tasuma seadme tagastamise hetkel. Teenusepakkuja ei ole kohustatud seadet tagastama, kui klient keeldub hooldus- ja remonditöö eest tasumast.
 9. Tulenevalt remondi- või hooldustööde eripärast k. a tarkvara uuendused ei tagata kliendile seadmes oleva informatsiooni, andmete ja seadete säilitamist mistahes remondi või hooldustööde käigus.
 10. Klient kohustub seadme mälus, SIM kaardil, mälukaardil või muul andmekandjal asuvad andmed enne vea tuvastamisse, remonti, hooldusesse saatmist teisele andmekandjale ümber tõstma või muud moodi varundama.
 11. Seadmele paigaldatud lisade ja aksessuaaride eest Teenusepakkuja ei vastuta.
 12. Käesolev dokument on aluseks kliendile aktil märgitud seadme tagastamisel.
 13. Teenusepakkuja teavitab klienti tehtud töö valmimisest SMS lühisõnumiga kasutades käesoleval remondiaktil toodud kontaktandmeid. Klient kohustub peale vastava teate saamist esimesel võimalusel seadmele järgi tulema. Seadet remonti andes nõustub klient, et Teenusepakkujal on õigus võõrandada seade tehtud töö, varuosade ja muude kulude katteks juhul, kui seadmele ei ole järgi tuldud 60 päeva jooksul pärast kliendi teavitamist töö valmimisest.
 14. Klient on teadlik ja nõus sellega, et Teenusepakkuja on õigus käesoleva kokkuleppe täitmiseks ja selle täitmise tagamiseks töödelda kliendi andmeid (sealhulgas isikuandmed) ning edastada neid transporditeenuse pakkujatele, hoolduspartneritele, seadme valmistajale, juriidilisele nõustajale, krediidiinfole ja võlanõudeid käsitlevatele ettevõtetele. Ta on teadlik ja nõus sellega, et Teenusepakkuja on õigus loovutada käesoleva kokkuleppe mittetäitmisest tulenev võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning klient on kohustatud hüvitama seoses Teenusepakkuja ja kolmanda isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud.